با حضور مستعدان استان قم
اردوی جهادی پیشرفت تحصیلی برگزار شد

اردوی جهادی پیشرفت تحصیلی با محوریت برنامه های آموزشی به همت بنیاد نخبگان استان قم و با همکاری بسیج مناطق محروم استان برگزار شد.

این اردو با هماهنگی بسیج به مدت 2 روز با حضور  استعداد های برتر در مدارس مناطق محروم برگزار شد، و استعدادهای برتر به شرکت کنندگان در این طرح آموزش های دروس تخصصی را ارائه کردند.

 

اردو های جهادی از برنامه های فرهنگی بنیاد ملی نخبگان است که به منظور استفاده از ظرفیت نخبگان و استعداد های برتر و آشنایی آنان با مناطق مختلف انجام می شود.

 

تاریخ انتشار : 1396/12/20
کد : 41
تعداد بازدید: 1183